Retouren & service - Home Barista

Klantenservice: +32 56 257 665

Onze producten

Intro Image

Retouren & service

CDS Automaten streeft altijd naar een hoge mate van klanttevredenheid. We kunnen echter niet volledig een einde maken aan gebreken en klachten. Daarom hebben wij een garantiesysteem ontwikkeld dat ons in staat stelt uw tevredenheid te overtreffen. Gelieve er rekening mee te houden dat aan bepaalde voorwaarden moet worden voldaan om deze dekking effectief te laten zijn. Andere commerciële garanties zijn ook mogelijk en worden uitdrukkelijk vermeld.

De wettelijke garantietermijn, zoals voorzien in de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek, is volledig van toepassing op deze overeenkomst. Elke koper heeft dus het recht om de geleverde producten te herstellen of te vervangen indien hij een gebrek in de geleverde producten ontdekt, op voorwaarde dat aan de voorwaarden van de wettelijke garantie is voldaan. De consument geniet ook een wettelijke garantie van twee (2) jaar (artikel 1649bis - 1649quinquies van het Belgisch Burgerlijk Wetboek). Er is geen garantie indien de koper op het moment van de verkoop op de hoogte was van de gebreken.

De koper of de door de koper aangewezen derde partij is verplicht om de conformiteit van de producten zorgvuldig te onderzoeken zodra zij zijn ontvangen. Als het product zichtbaar defect is en de ontvanger dit defect waarneemt, moet hij een claim indienen. De koper moet CDS Automaten schriftelijk en op een expliciete, ondubbelzinnige en gemotiveerde wijze op de hoogte brengen van deze klachten. Dit moet gebeuren binnen zeven (7) kalenderdagen na levering. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om deze communicatie voldoende te motiveren. Wij raden een verklaring aan die gebruik maakt van alle redelijke technische middelen, zoals foto's en video's.

De koper moet de defecte producten in de originele staat aan CDS Automaten terugsturen, inclusief verpakking, accessoires en documentatie, en steeds vergezeld van de originele factuur of een geldig betalingsbewijs. Elke niet-nakoming van deze verplichting impliceert een evenredige vermindering van de terugbetaling. Alle retourkosten zijn voor rekening van de koper. De terugzending van een bestelling is altijd voor risico van de koper. Wij raden een geregistreerde en verzekerde retourzending aan om het risico van verlies en diefstal te vermijden. Deze terugzending moet plaatsvinden binnen zeven (7) kalenderdagen na de kennisgeving.

Retour/reparatieprocedure voor alle bestellingen op onze website

CDS Automaten heeft een eigen technische dienst. In geval van een defect of storing kan de klant eerst onze technische dienst bellen of een e-mail sturen via onze contactpagina om advies te krijgen dat kan helpen om het probleem op te lossen.

TEL: +32 (0)56 257 665
Mail: info@cdsautomaten.be

1. APPARATUUR ONDER GARANTIE

Als er geen oplossing is gevonden via e-mail of telefoon, moet u een retourverzoek indienen via onze contact/mail/e-mail/e-mail/e-mail pagina. Als het product onder de garantie valt, zorgen wij ervoor dat uw defecte artikel uit uw huis wordt verwijderd, dat eerst zorgvuldig moet worden verpakt in de originele doos of iets dergelijks.

Als u een "Professionele Thuis- en Express Breakdown Service" (alleen beschikbaar in België) wenst, zal de klant de reiskosten moeten betalen volgens zijn regio en 30 minuten werk, zelfs als de uitrusting onder garantie staat. (zie hieronder). Alle betalingen moeten rechtstreeks aan de aanwezige technicus worden gedaan. Problemen worden binnen 5 werkdagen opgelost, tenzij het defecte onderdeel niet op voorraad is bij CDS Automaten (de levertijd van het onderdeel van de leverancier wordt bij de reparatietijd opgeteld).

Na ontvangst van het artikel wordt de apparatuur door onze technische dienst onderzocht. Indien er inderdaad een defect is, zal de volledige herstelling op onze kosten (CDS Automaten) plaatsvinden en zal de herstelling worden uitgevoerd binnen de 20 werkdagen na ontvangst van het materiaal.

Indien de apparatuur helaas niet onder de garantie valt (bijv. aanwezigheid van kalksteen), verwijzen wij u naar het onderstaande artikel "niet-gegarandeerde apparatuur".

2. NIET-GEGARANDEERDE UITRUSTING

Als het artikel niet defect is, maar er is mee geknoeid of als het niet meer onder de garantie valt (zie hieronder). Wij kunnen ook zorgen voor de afhaling van uw artikel bij u, dat eerst zorgvuldig in de originele doos of iets dergelijks moet worden verpakt, of u kunt zelf de retourzending regelen. De retourkosten zijn uiteraard voor uw rekening.

Retouradres :

CDS AUTOMATEN BVBA
Rue du Mont Gallois, 60
BE-7700 Moeskroen

Indien u "Professional troubleshooting at home and by Express" (enkel beschikbaar in België) wenst, zal de klant de reiskosten moeten betalen volgens zijn regio en de werktijd van de technici. (zie hieronder). Alle betalingen moeten rechtstreeks aan de aanwezige technicus worden gedaan. Problemen worden binnen 5 werkdagen opgelost, tenzij het defecte onderdeel niet op voorraad is bij CDS Automaten (de levertijd van het onderdeel van de leverancier wordt bij de reparatietijd opgeteld).

Na ontvangst van het artikel wordt de apparatuur door onze technische dienst onderzocht. U krijgt dan een reparatieofferte toegestuurd. De reparatie van het artikel wordt pas uitgevoerd na bevestiging per e-mail van de koper. De aanbieding is inclusief reparatie, retourzending en verzendkosten. Indien de prijsopgave helaas niet wordt geaccepteerd, zal de klant een bedrag van 25,00 € inclusief BTW moeten betalen voor de kosten van de prijsopgave met retourzending en verzendkosten. Het artikel wordt aan u geretourneerd zodra de betaling door de koper is verricht. Problemen worden binnen 20 werkdagen na ontvangst van de apparatuur opgelost.

3. PRIJS VAN DE TECHNISCHE DIENST (INCLUSIEF ALLE BELASTINGEN)

Retourzending van het materiaal naar onze werkplaatsen:
Verzendkosten (zie pagina Verzending en behandeling, exclusief gratis verzending volgens een orderbedrag) + 10 € BTW inbegrepen

  • Voorbeeld voor België: 5,00 € + 10,00 € TTC = 15,00 € incl. BTW.
    Voorbeeld voor Frankrijk 0 tot 25 Kg : 10,50 € + 10,00 € = 20,50 € incl. BTW.

Prijs van de retourzending van het materiaal aan de klant:
(Zie pagina Levering en verzending, exclusief gratis verzending volgens een bestelbedrag)

  • Voorbeeld voor België van 0 tot 40 Kg : 5,00 € incl. BTW.
  • Voorbeeld voor Frankrijk 0 tot 25 Kg : 10,50 € incl. BTW.

Reparatiekosten: Volgens raming na inspectie van de apparatuur.

Reiskosten voor pechverhelping bij Domicile Express alleen in België:
(Uitgangspunt volgens het adres van CDS Automaten, zie hierboven)

Zone 1 - 0 tot 20 km: 36,00 € excl. BTW - 43,56 € incl. BTW.
Zone 2 - 20 tot 50 km: 53,00 € excl. BTW - 64,13 € incl. BTW.
Zone 3 - 50 tot 70 Km: 64,00 € excl. BTW - 76,44 € incl. BTW
Zone 4 - 70 tot 100 Km: 83,00 € excl. BTW - 100,43 € incl. BTW.
Zone 5 - Brussel / 100 tot 150 km: 95,00 € excl. BTW - 114,95 € incl. BTW.
Zone 6 - Meer dan 150 Km: 115,00 € excl. BTW - 139,15 € incl. BTW

Onze tarieven voor werk in control:

Eerste half uur: 35,00 € excl. BTW - 42,35 € incl. BTW.
Voor elke extra 10 minuten: 9,00 € excl. BTW. / 10 Min. - 10,89 € incl. BTW / 10 Min.

DE GARANTIE IS NIET VAN TOEPASSING IN GEVAL VAN:

Schade veroorzaakt door normale slijtage. Onbedoelde of opzettelijke wijzigingen veroorzaakt door de Koper aan het product, inclusief oneigenlijk gebruik. Alle oorzaken hebben te maken met de aanwezigheid van kalkaanslag in de machine of de aanwezigheid van deeltjes in het water. Blootstelling aan vocht, brand, aardbevingen of andere externe oorzaken. Schade veroorzaakt tijdens de installatie en/of veroorzaakt door gebruik dat niet in overeenstemming is met de verstrekte instructies en informatie. Deze instructies en informatie worden ook via elektronische communicatiemiddelen verstrekt.

Schade veroorzaakt door het verwijderen van de verzegeling van bepaalde onderdelen en/of het verwijderen of beschadigen van de serienummering en andere productgroepen. De bijgevoegde etiketten mogen nooit verwijderd worden zonder schriftelijke toestemming van CDS Automaten.

Verbruiksartikelen zoals batterijen, enz. De koper heeft geen recht op terugzending van de producten bij gebrek aan een met redenen omklede klacht. Indien aan de garantievoorwaarden is voldaan, heeft de koper eerst recht op een gratis herstelling of vervanging van de bestelde producten, indien de situatie dit toelaat. CDS Automaten is enkel verplicht tot terugbetaling indien de herstelling of vervanging niet langer hetzelfde voordeel oplevert voor de koper. De koper is verplicht deze reden duidelijk en met redenen omkleed mee te delen. Een eventuele vergoeding en terugbetaling zal nooit meer bedragen dan het bedrag dat aan de Koper is gefactureerd. Indien de producten zijn teruggestuurd wanneer niet aan de voorwaarden werd voldaan, zal CDS Automaten de producten terugsturen naar de koper. De kosten van deze verzending zijn voor rekening van de koper. CDS Automaten kan de producten retourneren en een vergoeding vragen voor het retourneren van het artikel. Indien de retourkosten niet worden betaald, heeft CDS Automaten het recht het artikel op te slaan in afwachting van betaling.

HERROEPINGSRECHT.

Elke consument kan zijn herroepingsrecht uitoefenen indien aan de volgende voorwaarden is voldaan, overeenkomstig artikel VI.47 van het Belgisch Economisch Wetboek. Het herroepingsrecht geeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden indien hij na levering niet tevreden is met het product, zonder opgave van reden of boete. De consument moet zijn herroepingsrecht uitoefenen binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag na de levering van het product. Overeenkomstig artikel VI.53 van het Wetboek van Economische Wetgeving kan de consument zijn herroepingsrecht niet uitoefenen in de volgende gevallen:

- Dienstverleningsovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst, indien de uitvoering is begonnen met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en met de erkenning dat hij zijn herroepingsrecht verliest wanneer de overeenkomst volledig door de handelaar is uitgevoerd (artikel VI.53.1°);
- De levering van goederen vervaardigd volgens de specificaties van de consument of duidelijk gepersonaliseerd (artikel VI.53.3°);
- De levering van goederen die snel kunnen bederven of verlopen (artikel VI.53.4°)
- de levering van verzegelde goederen die zich om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet lenen voor terugzending en die na levering niet verzegeld zijn (artikel VI.53.5°); - wanneer de geleverde goederen na levering van nature onafscheidelijk vermengd zijn met andere goederen (artikel VI.53.6°);
- Overeenkomsten waarbij de consument uitdrukkelijk heeft verzocht om een bezoek van de handelaar voor dringende herstellingen of onderhoud. Indien de handelaar tijdens een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent naast de door de consument specifiek gevraagde diensten of andere goederen dan de reserveonderdelen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van het onderhoud of de herstellingen, is het herroepingsrecht van toepassing op deze aanvullende diensten of goederen (artikel VI.53.8°);
- De levering van verzegelde audio- of video-opnamen of computersoftware die na levering niet verzegeld zijn (artikel VI.53.9°);
- De levering van een krant, tijdschrift of tijdschrift, met uitzondering van abonnementscontracten voor de levering van deze publicaties (artikel VI.53.10°);
- Het ter beschikking stellen van digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt aangeboden indien de tenuitvoerlegging is begonnen met de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de consument en met de erkenning dat hij/zij daarmee zijn herroepingsrecht verliest (artikel VI.53.13°).
- De consument die een beroep wenst te doen op het herroepingsrecht moet zijn beslissing steeds uitdrukkelijk en ondubbelzinnig in een schriftelijke verklaring vermelden. Het is aan de consument om te bewijzen dat hij zijn recht kan doen gelden. De volgende informatie moet altijd duidelijk worden meegedeeld: - De volgende drie data: de datum van de bestelling, de datum van ontvangst en de datum waarop het herroepingsrecht wordt uitgeoefend;
- Naam en adres van de consument;
- Handtekening van de consument.

De consument moet de producten terugsturen naar CDS Automaten zodra hij kennis heeft gegeven van zijn beslissing om zijn herroepingsrecht uit te oefenen en in ieder geval binnen veertien (14) kalenderdagen na de kennisgeving. De terugzending kan alleen worden gedaan door een geautoriseerde vervoerder. In alle gevallen draagt de consument alle kosten en risico's van voorlopige hechtenis. Indien de consument zijn herroepingsrecht uitoefent in overeenstemming met de bovenstaande voorwaarden, zal CDS Automaten het daadwerkelijk voor het product betaalde bedrag terugbetalen. Wij betalen geen extra verzendkosten terug, zoals goedgekeurde kosten als de consument een andere verzendmethode kiest dan de goedkoopste standaard verzendmethode. Deze terugbetaling geschiedt zonder onnodige vertraging en in geen geval later dan veertien (14) kalenderdagen. CDS Automaten kan de terugbetaling opschorten totdat de koper het bewijs heeft ontvangen dat de producten zijn teruggestuurd. De terugbetaling gebeurt via dezelfde betalingsmethode als die welke u voor de eerste transactie gebruikte, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen. Er worden geen terugbetalingskosten in rekening gebracht. Elke prijsvermindering als gevolg van een promotiecode, kortingscode of waardebon wordt proportioneel terugbetaald in de vorm van een krediet aan de Koper, op voorwaarde dat de promotie- of kortingsvoorwaarden dit uitdrukkelijk toestaan. De koper is verantwoordelijk voor elke waardevermindering van de producten die voortvloeit uit de behandeling van de producten en die verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten te bepalen. CDS Automaten heeft het recht om de afschrijvingskosten naar rato van de terugbetaling te factureren. De consument heeft geen herroepingsrecht, behalve aan de meerdere.


Intro Image

Schrijf in op
onze nieuwsbrief