Privacybeleid - Dutch

Klantenservice: +32 56 257 665

Onze producten

Intro image

Privacybeleid

Het gebruik van onze website houdt in dat u een aantal persoonlijke gegevens openbaar maakt. Volgens de wettelijke definitie zijn persoonsgegevens alle gegevens die de identificatie van een natuurlijke persoon mogelijk maken. Het is voldoende dat de gegevens ons in staat stellen om een (directe of indirecte) link te leggen tussen een of meer gegevens en een individu.

Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens is onderworpen aan strikte voorwaarden, opgelegd door de wet. De belangrijkste wet die van toepassing is, is de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens ('Privacywet').
Uw privacy is erg belangrijk voor ons; wij willen hier heel duidelijk en transparant over zijn.
Wij gaan ervan uit dat de Gebruiker tijdens het gebruik van de website en de diensten ervan kennis heeft genomen van dit Privacybeleid en heeft ingestemd met het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie die daarmee in overeenstemming is.
Ons Privacybeleid kan in de toekomst worden gewijzigd of aangepast. Dergelijke wijzigingen worden duidelijk aangegeven in het Privacybeleid. Het is uw verantwoordelijkheid als gebruiker om elke wijziging in dit document te onderzoeken en te melden; dit dient regelmatig te gebeuren.

1. Gegevensverwerker

CDS AUTOMATEN bv
Mont Galloisstraat 60
B-7700 MOESKROEN

BE0477.261.576

E-mail: info@homebarista.be
Tel. : +32 (0)56 257 665
Fax. : +32 (0)56 443 110

De "verantwoordelijke voor de verwerking" is elke natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die alleen of samen met anderen de doeleinden en de (juridische en technische) middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt.

De verantwoordelijke voor de verwerking is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van persoonsgegevens, identiteitsdiefstal, gegevensdiefstal, virussen of Trojaanse paarden, SQL-injecties of andere aanvallen op computersystemen of online cloud-portalen.

- VOOR WELK DOEL WORDEN MIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKT?

Wij verzamelen en verwerken uw persoonlijke gegevens voor één overkoepelend doel, namelijk om u een veilige, comfortabele en persoonlijke ervaring te bieden telkens wanneer u de website bezoekt.
De informatie die wij over u verzamelen, wordt in de eerste plaats verwerkt om ons te helpen de goede technische werking van onze website en de bijbehorende diensten te waarborgen. Uw persoonlijke gegevens worden alleen verwerkt voor de volgende (interne) doeleinden:

  • om de gebruikers toegang te geven tot hun gebruikersprofiel, waarmee ze een aankoop kunnen doen op onze webshop
  • het leveren en verbeteren van onze diensten, waaronder facturering en facturatie, het aanbieden van informatie, nieuwsbrieven en nuttige of noodzakelijke aanbiedingen, het verzamelen en verwerken van meningen van gebruikers en alsmede het verlenen van ondersteuning
  • wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit aan derden doorgeven voor externe analyse zonder voorafgaande anonimisering

Door gebruik te maken van onze website en de functionaliteiten ervan, geeft u uitdrukkelijk toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens door CDS AUTOMATEN. Gezien het feit dat technologie en innovatie niet te controleren zijn, is het onmogelijk om te weten hoe onze toekomstige website en diensten eruit zullen zien. Daarom is het belangrijk om te begrijpen dat een gegeven toestemming ook geldt voor het gebruik van persoonsgegevens in het kader van de ontwikkeling van nieuwe diensten of functies, voor zover dit gebruik binnen de oorspronkelijke doeleinden van onze website ligt.

Onze website gebruikt verschillende middelen om de gebruikerservaring te optimaliseren en mogelijke (technische) problemen op te sporen. Deze middelen omvatten onder andere:

  • Cookies: deze informatie stelt ons in staat de gebruiker te herkennen en efficiënt gebruik te maken van de functionaliteiten van onze website zoals inloggen, het winkelwagentje gebruiken, reviews lezen, gepersonaliseerde advertenties tonen, etc.
  • informatie over het apparaat dat gebruikt wordt om de website te bezoeken, zoals hardware-, software- en netwerkinformatie
  • lokale opslaginformatie

De website verzamelt ook anonieme gegevens. Dit zijn technische gegevens die alleen voor interne doeleinden worden gebruikt om een beter beeld te krijgen van de gebruikersnavigatie op uw website.

Wij kunnen u verzekeren dat uw persoonlijke gegevens niet worden verkocht, verhuurd of op een andere manier worden overgedragen aan een derde partij die met ons verbonden is.

Volgens artikel 21 Privacywet mag de overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Unie enkel plaatsvinden indien het land van eindbestemming in kwestie een adequaat beschermingsniveau waarborgt. Een adequaat beschermingsniveau moet van geval tot geval worden vastgesteld in het licht van alle omstandigheden waarin een gegevensoverdracht plaatsvindt.

De gegevens worden enkel verwerkt voor de hierboven beschreven legitieme doeleinden.
CDS AUTOMATEN heeft voldoende technische en organisatorische maatregelen genomen om een veilige verwerking van uw persoonsgegevens te garanderen. Deze maatregelen zijn in overeenstemming met de aard van de persoonsgegevens en staan in verhouding tot de mogelijke ernst van het risico.
De risico's van een accidentele of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging of toegang tot, en elke andere ongeoorloofde verwerking van de gegevens worden tot een minimum beperkt. Helaas kan geen enkel risico volledig worden weggenomen. In geval van inbreuk op het IT-systeem van CDS AUTOMATEN zullen wij onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade en/of diefstallen tot een minimum te beperken.

Elke gebruiker kan zich verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Dit recht van verzet bestaat enkel indien er voldoende legitieme en zwaarwegende redenen zijn die verband houden met zijn specifieke situatie. De uitzonderingen voorzien in artikel 5, (b) en (c) van de Privacywet zijn ook van toepassing op dit recht van verzet. U kunt zich te allen tijde kosteloos en zonder verdere formaliteiten verzetten tegen de voorgestelde verwerking van uw persoonsgegevens indien deze gegevens zijn verkregen met het oog op direct marketing.

Omdat het voor ons onmogelijk is om voortdurend op de hoogte te zijn van eventuele fouten, onvolledigheden of onjuistheden van uw persoonlijke gegevens, is het aan u als gebruiker om onnauwkeurigheden of weglatingen te melden en de nodige aanpassingen te doen met betrekking tot de registratiegegevens.

Indien uw persoonlijke handelingen niet voldoende lijken te zijn, neem dan gerust contact met ons op via een ondertekend, schriftelijk verzoek gericht aan laurent.webshop@cdsautomaten.be.

Intro image

Schrijf je in
op onze nieuwsbrief