Algemene verkoopsvoorwaarden - Dutch

Klantenservice: +32 56 257 665

Onze producten

Intro image

Algemene verkoopsvoorwaarden

De webshop www.homebarista.be is een initiatief van:

CDS AUTOMATEN BVBA
Rue du Mont Gallois 60
BE-7700 Moeskroen
Bedrijfsnummer (BTW): BE0477.261.576

In geval van vragen of opmerkingen kan U ons steeds via:

Email: info@homebarista.be
Tel.: +32 (0) 56 257 665

 • Vermeld bij de communicatie met CDS Automaten uw ordernummer en eventuele andere relevante informatie die u bij de hand hebt, zodat we u snel en adequaat kunnen antwoorden.

1. Definities

In deze Verkoopsvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • "Koper": iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met CDS Automaten in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. Iedere ‘Koper’ verbindt er zich toe de producten op ‘CDS Automaten’ niet aan te kopen met de loutere doelstelling om deze door te verkopen zonder uitdrukkelijke toestemming van CDS Automaten. Verderop ook ‘u’, ‘uw’ genoemd.
 • "Consument": Iedere natuurlijke persoon in de hoedanigheid van Koper die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.
 • "Producten": Alle goederen en diensten die het voorwerp van deze overeenkomst vormen.
 • "Volgens specificaties van de Consument vervaardigde goederen": Goederen die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument.
 • "Verkoopovereenkomst": Iedere overeenkomst waarbij de handelaar zich ertoe verbindt de eigendom van goederen over te dragen en/of een dienst te leveren aan de Koper. Deze Koper verbindt er zich op zijn beurt toe de prijs daarvan te betalen.

2. Inleiding

Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen van producten, nu en in de toekomst, afgesloten tussen CDS Automaten en de Koper via de site www.homebarista.be. Door gebruik te maken van de website accepteert de Koper deze Algemene Voorwaarden, evenals alle andere rechten en plichten zoals die op de website staan vermeld.
Deze verkoopvoorwaarden zijn in principe altijd en uitsluitend van toepassing, maar specifieke afwijkingen zijn mogelijk. Dergelijke afwijkingen zijn alleen geldig als ze het resultaat zijn van onderlinge overeenstemming en als ze uitdrukkelijk schriftelijk zijn vastgelegd. Indien dit het geval is, geldt de afwijking alleen ter vervanging van of in aanvulling op de clausules waarop zij betrekking heeft. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven in ieder geval onverkort van toepassing.
CDS Automaten behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Een eventuele wijziging zal geen invloed hebben op de lopende orders en de contracten die daaruit voortvloeien.

3. Aanbod en Aanvaarding

3.1. Het Aanbod

Alle producten worden met de grootste zorg online gezet. CDS Automaten verbindt zich ertoe voldoende informatie over de kenmerken van de producten ter beschikking te stellen, met inbegrip van technische beschrijvingen en foto's ter illustratie van deze producten, dit alles voor zover de technische middelen dit toelaten en volgens de beste normen op de markt. CDS Automaten vertrouwt hiervoor in grote mate op de gegevens van zijn partners en leveranciers. De afbeeldingen op onze website geven een getrouwe weergave van de belangrijkste kenmerken van onze producten.
Elk aanbod van CDS Automaten vormt een eenvoudige uitnodiging aan de Koper om een bestelling te plaatsen en kan dus niet worden beschouwd als een vast aanbod aan CDS Automaten. De aanbiedingen op de website zijn alleen geldig binnen de grenzen van de beschikbare voorraad. Indien een door u besteld product niet op voorraad is, zal CDS Automaten u binnen zeven (7) dagen na het plaatsen van de bestelling duidelijk per e-mail informeren.
CDS Automaten behoudt zich het recht voor om specifieke voorwaarden aan een aanbod te verbinden, bijvoorbeeld door het een beperkte geldigheidsduur te geven. Deze specifieke voorwaarden worden expliciet aan u gecommuniceerd voordat de bestelling wordt geplaatst.
Als een aanbod duidelijk onderhevig is aan een fout of vergissing, is CDS Automaten er niet aan gebonden. Beruchte of kennelijke fouten in de prijsaanduiding, zoals kennelijke onnauwkeurigheden, kunnen door CDS Automaten worden gecorrigeerd, ook na het sluiten van de overeenkomst.

3.2. De Prijzen

Alle prijzen zijn vermeld in euro's en zijn inclusief BTW en alle andere belastingen zoals Reprobel, Auvibel en Recupel. Indien de Koper handelt in het kader van zijn zakelijke of professionele activiteit, kan de prijs exclusief BTW en andere belastingen worden weergegeven. Leverings- en installatiekosten zijn niet inbegrepen in de prijs van het product, maar worden altijd vermeld in de laatste stap van het online bestelproces. Het gebruik van bepaalde betalingsmethoden kan leiden tot extra kosten, die uitsluitend ten laste van de koper komen.

WAARSCHUWING: Hoewel CDS Automaten haar uiterste best doet om een volledige prijs aan te geven, is het mogelijk dat bijzondere omstandigheden leiden tot extra kosten, zoals in het geval van internationale verzending (buiten de EU) of een aanvullende verzekering. Deze extra kosten, waaronder bijvoorbeeld invoerrechten, transport- en leveringskosten, portokosten of premies, zijn voor rekening van de Koper en worden pas gecommuniceerd na bevestiging van de bestelling.
CDS Automaten heeft het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar verbindt zich ertoe om de tarieven die op de site vermeld staan op het moment van de bestelling toe te passen. Indien de prijswijziging het gevolg is van wijzigingen in het BTW-tarief, wordt dit aan de Koper gefactureerd.

3.3. De Aanvaarding

Indien de Koper een product uit het assortiment van CDS Automaten wenst aan te schaffen, dient hij hiervoor een aanbod te doen via de online bestelmethode. Dit aanbod is bindend voor de Koper. CDS Automaten zal uiterlijk binnen zeven (7) dagen na het plaatsen van de bestelling een bevestiging van de bestelling per e-mail sturen naar het door de Koper opgegeven adres. Deze orderbevestiging vormt het moment van sluiting van de overeenkomst.
CDS Automaten kan te allen tijde besluiten om geen orderbevestiging te sturen of eenzijdig een order te weigeren in een expresseverklaring. Indien een order niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal CDS Automaten de Koper hiervan op de hoogte stellen en hem eventueel een alternatief product aanbieden. Indien CDS Automaten de bestelling weigert of indien de Koper niet akkoord gaat met de voorgestelde alternatieven, kan er geen contract worden gesloten en worden alle reeds gedane betalingen onmiddellijk terugbetaald. De Koper heeft geen recht op enige vorm van compensatie.
Overeenkomstig de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij komen de partijen uitdrukkelijk overeen dat een contract geldig wordt gesloten door het gebruik van elektronische communicatiemiddelen. Om het contract te bewijzen kan CDS Automaten gebruik maken van alle beschikbare elektronische bestanden, binnen de wettelijk toegestane grenzen. Met name het ontbreken van een traditionele digitale of elektronische handtekening doet niets af aan de bindende kracht van het aanbod en de aanvaarding ervan.

De klant kan een klacht indienen bij HomeBarista via het e-mailadres: info@homebarista.be of bij het ODR-platform van de Europese Commissie via de link: https://ec.europa.eu/odr/.

4. Betaling

De prijs zoals vermeld in de orderbevestiging is de uiteindelijk te betalen prijs. Indien deze prijs niet overeenkomt met de prijs zoals die op het laatste moment van de koopbevestiging is verschenen, dient de Koper CDS Automaten binnen zeven (7) kalenderdagen na de bevestiging van de bestelling te informeren. Ook andere claims moeten binnen zeven (7) kalenderdagen duidelijk en schriftelijk worden gecommuniceerd. Het indienen van een klacht leidt niet tot opschorting van de betaling. Indien de verkoop plaatsvindt in het kader van een zakelijke of professionele activiteit (B2B), kan de Koper een factuur aanvragen.
In principe wordt elke betaling onmiddellijk verwerkt, d.w.z. op het moment dat de bestelling door de Koper wordt geplaatst. Wij accepteren alle geldige en internationaal geaccepteerde creditcards en conventionele elektronische betaalmethoden, zoals aangegeven op onze website.
CDS Automaten neemt alle mogelijke en passende voorzorgsmaatregelen om de veiligheid van uw online transacties te waarborgen. De belangrijkste zorgen betreffen het verlies of de diefstal van uw identiteit of financiële gegevens. Het gebruik van betalingspartners en erkende creditcard-uitgevers, zoals hierboven vermeld, biedt alle nodige garanties. Het beveiligde systeem dat Ingenico aanbiedt, zorgt voor de verdere verwerking van de betalingen. Dit gesloten beveiligingssysteem verwerkt uw bankgegevens altijd in gecodeerde vorm. De noodzakelijke veiligheidsmaatregelen worden door de betalingsprovider genomen via SSL-technologie.
Niettegenstaande het onderstaande principe kan de koper bij wijze van uitzondering een betalingsmethode kiezen die naar zijn aard geen onmiddellijke betaling toelaat, zoals een overschrijving via ons Mollie-betalingssysteem. In dit geval heeft de Koper zeven (7) dagen de tijd om te betalen na deze datum zal de bestelling worden geannuleerd. Als het artikel in de tussentijd niet meer beschikbaar is, is HomeBarista niet verantwoordelijk voor de extra levertijd binnen 30 dagen.

CDS Automaten zal haar leveringsverplichting nakomen zodra de prijs volledig is betaald. CDS Automaten blijft eigenaar van alle bestelde producten tot de volledige betaling van alle uit hoofde van deze overeenkomst verschuldigde bedragen.

5. LEVERING / OPHALING

ZIE PAGINA "LEVERING / OPHALING".

5.1. Levering

Aangezien alleen producten die op voorraad zijn voor bestelling beschikbaar zijn, kunnen we bestellingen binnen 2 tot 3 dagen verwerken, indien dit niet mogelijk is wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Elke bestelling wordt altijd met de grootste zorg behandeld.
In uitzonderlijke gevallen en indien de levertijd langer is dan 30 dagen (tenzij de consument uitdrukkelijk heeft ingestemd met een langere levertijd), heeft de consument het recht om zijn bestelling kosteloos te annuleren en het geld terug te krijgen.
De op onze site vermelde leveringsdata zijn slechts indicatief. De Koper kan de overeenkomst alleen opzeggen indien CDS Automaten niet in staat is om binnen de overeengekomen termijn te leveren. In een dergelijk geval van beëindiging zal CDS Automaten alle betaalde bedragen onmiddellijk terugbetalen, uiterlijk veertien (14) dagen na de beëindiging van de overeenkomst.
CDS Automaten maakt voor de levering gebruik van externe partijen (met name: GLS ), die invloed kunnen hebben op de levering. CDS Automaten neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich als de levering te laat komt, of als de bestelling door de schuld van derden, onvoorziene omstandigheden of overmacht verloren gaat. Indien een reeds verzonden bestelling niet binnen de aangegeven termijn wordt geleverd, wordt bij de vervoerder een onderzoek ingesteld, dat enkele dagen kan duren. Gedurende deze periode is het niet mogelijk om een terugbetaling of een vervangende zending te doen.

 • Voor elke bestelling wordt via de vervoerder (GLS) een tracking link naar uw e-mailadres gestuurd.
  Let op: vergeet niet uw SPAM-mailbox te controleren.

Er wordt geleverd zodra de bestelde producten eenmalig op het aangegeven adres zijn afgeleverd. Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om de levering toe te staan op de overeengekomen plaats, in zijn aanwezigheid of in de aanwezigheid van een door hem aangewezen derde. Indien de levering mislukt door een tekortkoming van de Koper of de door hem aangewezen derde, zijn de kosten van deze leveringspoging volledig voor rekening van de Koper. Indien de Koper op het moment van levering afwezig is, dient de Koper de door de externe transporteur voorgestelde procedure te volgen.
CDS Automaten neemt het risico van beschadiging en/of verlies van de goederen op zich tot het moment van levering. Het risico gaat over op de koper zodra de bestelde producten door de koper of een door hem aangewezen derde zijn ontvangen. In principe vereist elke levering de ondertekening van een leveringsbevestiging, maar het ontbreken van een dergelijke handtekening heeft geen invloed op de risico-overdracht.
De koper is als enige verantwoordelijk voor de installatie van de gekochte producten. De Koper bevestigt dat hij alle instructies met betrekking tot de installatie en de veiligheid van de producten heeft gelezen. Op uitdrukkelijk verzoek van de Koper kan CDS Automaten gespecialiseerde derden aanbevelen voor de installatie van de producten. CDS Automaten is op geen enkele wijze partij bij de overeenkomst tussen de gespecialiseerde derde en de Koper en aanvaardt derhalve geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele schade die door deze gespecialiseerde derden wordt veroorzaakt.

5.2. Ophaling

De klant heeft de mogelijkheid om de door hem bestelde producten tijdens kantooruren binnen 7 dagen op ons afhaalpunt af te halen:
Een bevestigingsmail zal naar de klant worden gestuurd, zodra zijn bestelling beschikbaar is.

CDS AUTOMATEN BVBA
Rue du Mont Gallois 60
BE-7700 Moeskroen

Maandag tot vrijdag van 8:00 uur - 13:00 uur

 • Let op: Indien de Pick-up optie per ongeluk is geselecteerd behoudt CDS Automaten zich het recht voor om een extra betalingslink te sturen voor de verzendkosten. Fouten in de leveringsmethode vormen geen geldige reden voor het annuleren van de bestelling. In geval van annulering van een bestelling wordt € 25,00 administratiekosten in mindering gebracht op de restitutie.

6. Gebreken en klachten

ZIE PAGINA RETOUREN & SERVICE

CDS Automaten heeft altijd de ambitie om de klanten van haar producten tevreden te stellen. Toch kan het bestaan van gebreken en de formulering van klachten niet volledig worden uitgesloten. Onze aanpak van de garantie stelt ons in staat om uw tevredenheid te herwinnen. Houd er rekening mee dat deze garantie alleen van toepassing is als aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. Aanvullende commerciële garanties zijn altijd mogelijk en worden uitdrukkelijk gecommuniceerd.
De wettelijke garantie zoals voorzien in de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek is volledig van toepassing op dit contract. Bijgevolg heeft elke Koper recht op schadevergoeding indien hij een gebrek aan overeenstemming van de verkochte goederen vaststelt, op voorwaarde dat aan de wettelijke voorwaarden is voldaan. De individuele consument profiteert ook van een wettelijke garantie van twee (2) jaar. De koper kan geen beroep doen op zijn garantierecht indien hij op het moment van de verkoop op de hoogte was van de gebreken.
Zodra de koper of een door hem aangewezen derde de producten in ontvangst neemt, is de koper verplicht deze nauwkeurig te onderzoeken. Als het product of de levering wordt beïnvloed door een defect dat van buitenaf zichtbaar is, kan de ontvanger een klacht indienen. Klachten van de Koper dienen schriftelijk, expliciet en zonder enige onduidelijkheid, aan CDS Automaten te worden meegedeeld, met vermelding van de redenen voor de klacht. De Koper heeft een termijn van zeven (7) dagen na levering aan de Koper of aan een door hem aangewezen derde partij. Het is de plicht van de koper om zijn klacht voldoende te motiveren. Wij adviseren om dit altijd te doen met alle redelijke technische middelen die beschikbaar zijn, zoals foto's of video's.

Defecte producten dienen in de originele staat, inclusief verpakking, accessoires en documentatie, te worden geretourneerd aan CDS Automaten en altijd vergezeld te gaan van de factuur en een geldig betalingsbewijs. Elke inbreuk op deze verplichting impliceert een evenredige vermindering van de terugbetaling. De retourzending is altijd voor risico van de koper. De kosten van de retourzending zijn altijd voor rekening van de koper. CDS Automaten raadt aan om de producten per aangetekende post en met verzekering te retourneren, om het risico van verlies en diefstal te voorkomen. Deze retourzending moet uiterlijk binnen zeven (7) kalenderdagen na de melding van de claim plaatsvinden.

De garantie is niet van toepassing op :

 • Schade veroorzaakt door normale slijtage van het product of door toevallige of opzettelijke wijzigingen door de Koper, met inbegrip van onjuist en incorrect gebruik en blootstelling aan vocht, brand, aardbevingen of andere externe oorzaken.
 • Schade veroorzaakt door installatie en gebruik van de producten die niet in overeenstemming zijn met de verstrekte instructies en informatie. Deze instructies en informatie worden ook via elektronische communicatiemiddelen doorgegeven.
 • Schade veroorzaakt na het verwijderen van een afdichting tussen bepaalde onderdelen en na het verwijderen of degraderen van het serienummer en andere productlijncodering. De Koper of een onbevoegde derde mag dit zegel niet verwijderen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CDS Automaten of de fabrikant.
 • Verbruiksartikelen zoals batterijen, enz. die worden meegeleverd.

Bij gebrek aan een gemotiveerde klacht heeft de Koper niet het recht om de producten te retourneren. Indien aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, heeft de Koper in de eerste plaats recht op een kosteloze reparatie of vervanging, voor zover de situatie dit toelaat. CDS Automaten is enkel verplicht de Koper te vergoeden indien de herstelling of de vervanging niet meer hetzelfde voordeel oplevert voor de Koper. De koper dient dit op een duidelijke en gemotiveerde manier te communiceren. De eventuele vergoeding die hieruit voortvloeit kan nooit hoger zijn dan het bedrag dat aan de Koper wordt gefactureerd.

Indien de onderstaande voorwaarden niet worden gerespecteerd en de goederen dus ten onrechte worden geretourneerd, zal CDS Automaten de producten terugsturen naar de Koper. De kosten voor deze retourzending zijn voor rekening van de koper. In dit geval staat het CDS Automaten vrij om de producten voor rekening en risico van de Koper bij derden op te slaan, zolang deze retourkosten niet zijn betaald.

7. Herroepingsrecht

Elke consument heeft een herroepingsrecht, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan. In overeenstemming met dit herroepingsrecht heeft de consument het recht om binnen veertien (14) dagen vanaf de dag volgend op de levering van het product te besluiten de aankoop te annuleren..

Overeenkomstig artikel VI.53 van het Wetboek van Economische Wetgeving heeft de consument in de volgende gevallen niet het recht om af te zien van zijn aankoop:

 • Dienstenovereenkomsten nadat de dienst volledig is uitgevoerd, indien de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument, die tevens heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd door de onderneming (artikel VI.53.1° Wetboek van Economische Wetgeving) ;
 • De levering van goederen die zijn vervaardigd volgens de specificaties van de consument of die duidelijk zijn gepersonaliseerd (artikel VI.53.3° van het Wetboek van Economische Wetgeving);
 • De levering van goederen die snel kunnen bederven of aflopen (artikel VI.53.4° Wetboek van Economische Wetgeving);
 • De levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheids- of hygiënebescherming niet kunnen worden teruggezonden en die na levering door de consument niet zijn verzegeld (artikel VI.53.5° Wetboek van Economische Wetgeving);
 • De levering van goederen die, na levering, naar hun aard onlosmakelijk verbonden zijn met andere artikelen (artikel VI.53.6° Wetboek van Economische Wetgeving);
 • Contracten waarbij de consument het bedrijf uitdrukkelijk heeft gevraagd om hem te bezoeken met het oog op dringende onderhouds- of herstellingswerken; indien CDS Automaten ter gelegenheid van dit bezoek bijkomende diensten verleent naast de door de consument specifiek gevraagde diensten of andere goederen dan de voor de onderhouds- of herstellingswerken noodzakelijke reserveonderdelen, geldt het herroepingsrecht voor deze bijkomende diensten of goederen (artikel VI.53.8° Economisch Wetboek);
 • De levering van verzegelde audio- of video-opnamen of verzegelde computersoftware die na levering is ontgrendeld (artikel VI.53.9° Economisch Wetboek) ;
 • De levering van een krant, tijdschrift of tijdschrift, met uitzondering van abonnementscontracten voor deze publicaties (artikel VI.53.10° Wetboek van Economische Wetgeving);
 • De levering van digitale inhoud die niet op een fysieke drager is geleverd, indien de uitvoering is begonnen met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument, die tevens heeft erkend dat hij daardoor zijn herroepingsrecht verliest (artikel VI.53.13° Wetboek van Economische Wetgeving);
 • U heeft het recht om de ontvangen goederen te onderzoeken en te proberen, op dezelfde manier als in een winkel. (U kunt bijvoorbeeld kleding passen, maar u kunt geen keukenapparaat testen waarvan het gebruik onvermijdelijk sporen zou achterlaten. U kunt verantwoordelijk worden gesteld voor elk waardeverlies van de goederen van €50 tot €250, afhankelijk van het type machine.

De consument die een beroep wil doen op zijn herroepingsrecht moet dit altijd snel en ondubbelzinnig doen, en wel schriftelijk. Het is aan de consument om te bewijzen dat hij op zijn herroepingsrecht kan vertrouwen. Hij zal de volgende informatie duidelijk moeten communiceren met CDS Automaten:

 • Vermelding van de drie volgende data: datum van de bestelling, datum van ontvangst en datum waarop het herroepingsrecht wordt ingeroepen;
 • Naam en adres van de consument;
 • Handtekening van de consument.
 • Bankgegevens.

Nadat hij CDS Automaten op de hoogte heeft gesteld van zijn beslissing, moet de Consument de goederen binnen veertien (14) kalenderdagen na de mededeling onverwijld terugsturen naar CDS Automaten. Deze retourzending moet via een erkende vervoerder worden verstuurd. Het terugsturen van een bestelling is in alle gevallen voor rekening en risico van de consument.
Indien de Consument op geldige wijze gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, d.w.z. in overeenstemming met de hierboven vermelde voorwaarden, zal CDS Automaten alle reeds betaalde bedragen voor het betreffende product terugbetalen. Installatiekosten en bijbehorende leveringskosten worden niet vergoed.
De terugbetaling zal tijdig, en zeker binnen veertien (14) kalenderdagen, plaatsvinden. Zolang de consument geen bewijs van teruggave levert, heeft CDS Automaten het recht om de terugbetaling uit te stellen. CDS Automaten zal de terugbetaling doen op dezelfde bankrekening waarvan zij de eerste betaling heeft ontvangen, tenzij de Consument uitdrukkelijk anders heeft besloten. In alle gevallen worden er geen kosten in rekening gebracht voor de terugbetaling.
De koper is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van de behandeling ervan indien deze verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking ervan vast te stellen. CDS Automaten heeft het recht om bij de terugbetaling proportioneel rekening te houden met deze waardevermindering.
Indien de consument niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, maakt hij ongeoorloofd gebruik van zijn herroepingsrecht. In dit geval worden de goederen teruggestuurd naar de consument, voor rekening en risico van de consument. CDS Automaten verbindt zich ertoe om de redenen voor deze teruggave duidelijk aan de consument mee te delen.

8. Overmacht

Indien CDS Automaten door overmacht geheel of gedeeltelijk verhinderd is haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen, dan is er sprake van overmacht. In een dergelijk geval is CDS Automaten niet verplicht haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. CDS Automaten is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

9. INTELLECTUEEL EIGENDOM & PREVENTIE VAN NAMAAK

9.1.INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle intellectuele eigendomsrechten en alle afgeleide rechten blijven eigendom van CDS Automaten en/of de rechthebbende. Intellectuele eigendomsrechten omvatten het auteursrecht, het merkenrecht, het modellenrecht en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, met inbegrip van technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten, die al dan niet octrooieerbaar zijn. CDS Automaten hecht veel belang aan haar intellectuele eigendomsrechten en heeft alle mogelijke maatregelen genomen om deze te beschermen. De commerciële tekens die wij op onze website gebruiken zijn beschermd als (geregistreerde) handelsnamen. De Koper heeft geen recht om de in dit artikel beschreven intellectuele eigendomsrechten te gebruiken en/of te wijzigen, met uitzondering van een eenvoudig privégebruik van het product zelf. Elke inbreuk op bestaande intellectuele eigendomsrechten zal worden vervolgd.

9.2. PREVENTIE VAN NAMAAK

Opdrachtnemer biedt te allen tijde alleen producten aan die zijn gekocht van originele fabrikanten en hun groothandelaren. In geval van twijfel over de authenticiteit van de producten kan de consument meer informatie en advies vinden op https://www.eccbelgie.be . Bij verdenking van namaak kan de consument altijd een klacht indienen via de hotline https://meldpunt.belgie.be/mel . .".

10. Verwerking persoonsgegevens.

De door u verstrekte informatie is nodig voor de verwerking en afhandeling van bestellingen en voor het opstellen van de boekhouding en garantieafspraken. Als deze informatie ontbreekt, wordt de bestelling onmiddellijk geannuleerd. Het doorgeven van onjuiste of vervalste persoonsgegevens wordt beschouwd als een inbreuk op deze verkoopvoorwaarden. De persoonlijke gegevens van de Koper worden uitsluitend behandeld in overeenstemming met het huidige Privacybeleid dat beschikbaar is op de website van CDS Automaten.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Alle aanbiedingen en overeenkomsten zijn met uitsluiting van alle andere onderworpen aan het Belgisch recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit de aanbiedingen van CDS Automaten, of uit met CDS Automaten gesloten overeenkomsten, zijn onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de plaats waar CDS Automaten gevestigd is.

Intro image

Schrijf je in
op onze nieuwsbrief