Algemene Verkoopsvoorwaarden - Dutch

Klantenservice: +32 56 257 665

Onze producten

Intro image

Algemene Verkoopsvoorwaarden

De webshop www.homebarista.be is een initiatief van:

CDS AUTOMATEN bv
Mont Galloisstraat 60
BE-7700 MOESKROEN
BE0477.261.576

In geval van vragen of opmerkingen kunt U ons steeds contacteren via:

Email: info@homebarista.be
Tel.: +32 (0) 56 257 665

  • Vermeld bij de communicatie met CDS AUTOMATEN uw ordernummer en eventuele andere relevante informatie die u bij de hand heeft, zodat we u snel en adequaat kunnen antwoorden.

1. Definities

In deze Verkoopsvoorwaarden wordt verstaan onder:

  • "Koper": iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met CDS AUTOMATEN in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. Iedere ‘Koper’ verbindt er zich toe de producten op ‘CDS AUTOMATEN’ niet aan te kopen met de loutere doelstelling om deze door te verkopen zonder uitdrukkelijke toestemming van CDS AUTOMATEN
  • "Consument": Iedere natuurlijke persoon in de hoedanigheid van Koper die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen
  • "Producten": Alle goederen en diensten die het voorwerp van deze overeenkomst vormen
  • "Volgens specificaties van de Consument vervaardigde goederen": Goederen die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument
  • "Verkoopovereenkomst": Iedere overeenkomst waarbij de handelaar zich ertoe verbindt de eigendom van goederen over te dragen en/of een dienst te leveren aan de Koper. Deze Koper verbindt er zich op zijn beurt toe de prijs daarvan te betalen

2. Inleiding

Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen van producten, nu en in de toekomst, afgesloten tussen CDS AUTOMATEN en de Koper via de site www.homebarista.be. Door gebruik te maken van de website accepteert de Koper deze Algemene Voorwaarden, evenals alle andere rechten en plichten zoals die op de website vermeld staan.
CDS AUTOMATEN behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Een eventuele wijziging zal geen invloed hebben op de lopende orders en de contracten die daaruit voortvloeien.

3. Aanbod en Aanvaarding

3.1. Het Aanbod

Alle producten worden met de grootste zorg online gezet. CDS AUTOMATEN verbindt zich ertoe voldoende informatie over de kenmerken van de producten ter beschikking te stellen, met inbegrip van technische beschrijvingen en foto's ter illustratie van deze producten. De afbeeldingen op onze website geven een getrouwe weergave van de belangrijkste kenmerken van onze producten. Elk aanbod van CDS AUTOMATEN vormt een eenvoudige uitnodiging aan de Koper om een bestelling te plaatsen en kan dus niet worden beschouwd als een vast aanbod aan CDS AUTOMATEN. De aanbiedingen op de website zijn alleen geldig binnen de grenzen van de beschikbare voorraad. Indien een door u besteld product niet op voorraad is, zal CDS AUTOMATEN u binnen zeven (7) dagen na het plaatsen van de bestelling duidelijk per e-mail informeren. Beruchte of kennelijke fouten in de prijsaanduiding, zoals kennelijke onnauwkeurigheden, kunnen door CDS AUTOMATEN worden gecorrigeerd.

3.2. De Prijzen

Alle prijzen zijn vermeld in euro's en zijn inclusief BTW en alle andere belastingen zoals Reprobel, Auvibel en Recupel. Indien de Koper handelt in het kader van zijn zakelijke of professionele activiteit, kan de prijs exclusief BTW en andere belastingen worden weergegeven. Leverings- en installatiekosten zijn niet inbegrepen in de prijs van het product, maar worden altijd vermeld in de laatste stap van het online bestelproces. Het gebruik van bepaalde betalingsmethoden kan leiden tot extra kosten, die uitsluitend ten laste van de Koper zijn.

WAARSCHUWING: Hoewel CDS AUTOMATEN haar uiterste best doet om een volledige prijs aan te geven, is het mogelijk dat bijzondere omstandigheden leiden tot extra kosten, zoals in het geval van internationale verzending (buiten de EU) of een aanvullende verzekering. Deze extra kosten, waaronder bijvoorbeeld invoerrechten, transport- en leveringskosten, portokosten of premies, zijn voor rekening van de Koper en worden pas gecommuniceerd na bevestiging van de bestelling.

3.3. De Aanvaarding

Indien de Koper een product uit het assortiment van CDS AUTOMATEN wenst aan te schaffen, dient hij hiervoor een aanbod te doen via de online bestelmethode.
Indien een order niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal CDS AUTOMATEN de Koper hiervan op de hoogte stellen en hem eventueel een alternatief product aanbieden. Indien CDS AUTOMATEN de bestelling weigert of indien de Koper niet akkoord gaat met de voorgestelde alternatieven, kan er geen contract worden gesloten en worden alle reeds gedane betalingen onmiddellijk terugbetaald. Overeenkomstig de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij komen de partijen uitdrukkelijk overeen dat een contract geldig wordt gesloten door het gebruik van elektronische communicatiemiddelen. Om het contract te bewijzen kan CDS AUTOMATEN gebruik maken van alle beschikbare elektronische bestanden, binnen de wettelijk toegestane grenzen.

De klant kan een klacht indienen bij HomeBarista via het e-mailadres: info@homebarista.be of bij het ODR-platform van de Europese Commissie via de link: https://ec.europa.eu/odr/.

4. Betaling

De prijs zoals vermeld in de orderbevestiging is de uiteindelijk te betalen prijs. Indien de verkoop plaatsvindt in het kader van een zakelijke of professionele activiteit (B2B), kan de Koper een factuur aanvragen. In principe wordt elke betaling onmiddellijk verwerkt, d.w.z. op het moment dat de bestelling door de Koper wordt geplaatst. Wij accepteren alle geldige en internationaal geaccepteerde creditcards en conventionele elektronische betaalmethoden, zoals aangegeven op onze website. CDS AUTOMATEN neemt alle mogelijke en passende voorzorgsmaatregelen om de veiligheid van uw online transacties te waarborgen. De belangrijkste zorgen betreffen het verlies of de diefstal van uw identiteit of financiële gegevens.

5. Overmacht

Indien CDS AUTOMATEN door overmacht geheel of gedeeltelijk verhinderd is haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen, dan is er sprake van overmacht. In een dergelijk geval is CDS AUTOMATEN niet verplicht haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. CDS AUTOMATEN is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

6. Intellectueel eigendom & preventie van namaak

6.1. Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten en alle afgeleide rechten blijven eigendom van CDS AUTOMATEN en/of de rechthebbende. Intellectuele eigendomsrechten omvatten het auteursrecht, het merkenrecht, het modellenrecht en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, met inbegrip van technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten die al dan niet octrooi eerbaar zijn. CDS AUTOMATEN hecht veel belang aan haar intellectuele eigendomsrechten en heeft alle mogelijke maatregelen genomen om deze te beschermen. De commerciële tekens die wij op onze website gebruiken zijn beschermd als (geregistreerde) handelsnamen. Elke inbreuk op bestaande intellectuele eigendomsrechten zal worden vervolgd.

6.2. Preventie van namaak

De opdrachtnemer biedt te allen tijde alleen producten aan die zijn gekocht van originele fabrikanten en hun groothandelaren. In geval van twijfel over de authenticiteit van de producten kan de consument meer informatie en advies vinden op https://www.eccbelgie.be. Bij verdenking van namaak kan de consument altijd een klacht indienen via de hotline https://meldpunt.belgie.be/mel.

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Alle aanbiedingen en overeenkomsten zijn met uitsluiting van alle andere onderworpen aan het Belgisch recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit de aanbiedingen van CDS AUTOMATEN, of uit met CDS AUTOMATEN gesloten overeenkomsten, zijn onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de plaats waar CDS AUTOMATEN gevestigd is.

Intro image

Schrijf je in
op onze nieuwsbrief